Bye Bye HIV ไทยทำสำเร็จเล้ว เป็นครั้งแรกของโลก

ด้วยนวัตกรรม จากงานวิจัยของนักวิจัยไทย

Bye Bye HIV ในกลุ่มที่ใช้ยาต้านมาแล้ว

Play Video

Bye Bye HIV ในกลุ่มที่ไม่เคยใช้ยาต้านมาก่อน