ByeBye HIV รายแรกของโลกนี้พบว่าเกิดขึ้นเมื่อปี 2558 ปัจจุบันผู้ที่ ByeBye HIV
รายที่ 1 นี้ มีคุณภาพชีวิตปกติต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 6 ปีแล้ว

ผู้ที่ ByeBye HIV รายที่ 2 ยืนยันด้วยการตรวจครั้งที่ 23 ของอาสาสมัครรายแรกในโครงการ APCO LIFE FITNESS CHALLENGE ที่เข้าสู่ภาวะ HIV สงบ โดยใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดด้วย APCO และไม่ใช้ยาต้าน

ผู้ที่ ByeBye HIV รายที่ 3 ของโลก ทำได้ในเวลาเพียง 3 เดือน หลังการใช้นวัตกรรม APCO ยืนยัน ด้วยการตรวจต่อเนื่อง

ผู้ที่ ByeBye HIV รายที่ 4 ทำได้ในเวลา 8 เดือน หลังการใช้นวัตกรรม APCOcap
ทั้งนี้อาสาสมัครรายนี้ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส

ผู้ที่ ByeBye HIV รายที่ 5 ใช้เวลาเพียง 3 เดือน หลังการใช้นวัตกรรม APCOcap
โดยผู้ที่ ByeBye HIV รายนี้ตัดสินใจไม่ได้รับยาต้านไวรัส

ผู้ที่ ByeBye HIV รายที่ 6 เกิดภาวะ HIV สงบ ได้ในเวลา 5 เดือน หลังการใช้นวัตกรรม APCO ทั้งนี้อาสาสมัครรายนี้ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส

ผู้ที่ ByeBye HIV รายที่ 7 ก่อนเข้าโครงการเกิดปัญหาติดเชื้อฉวย มีค่า VL 2,532,199 copies/ml และ CD4 = 4 cells/cu.mm.
ด้วยเหตุผลส่วนตัวจึงยังไม่รับยาต้านไวรัส หลังได้ใช้ภูมิค้มกันบำบัด APCO

ผู้ที่ ByeBye HIV รายที่ 8 ทำได้ในเวลา 1 ปี หลังการใช้นวัตกรรม APCO โดยยังไม่ได้รับยาต้านไวรัสเนื่องจากสุขภาพโดยรวมยังปกติ
และไม่ต้องการรับผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

ถ้าคุณเป็นผู้ติดเชื้อ HIV อย่าพลาด!! APCO
เปิดให้คำปรึกษาพิเศษ สำหรับผู้ติดเชื้อ HIV
ให้ ByeBye HIV