ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO ทำให้ HIV Viral Load ลดลงอย่างรวดเร็ว

3 ราย ที่มี HIV Viral Load หลักล้าน ลดลงได้อย่างรวดเร็ว

คุณกัน อายุ 58 ปี HIV Viral Load (VL) ลดลงจาก 1,741,016
เป็น 183copies/ml.

หลังใช้นวัตกรรม ByeBye HIV 15 วัน

ผล Lab ก่อนใช้ นวัตกรรม ByeBye HIV
ผล Lab หลังใช้ นวัตกรรม ByeBye HIV 15 วัน

ก่อนใช้ นวัตกรรม ByeBye HIV

ค่า HIV Viral Load (VL) 1,741,016

หลังใช้นวัตกรรม ByeBye HIV 15 วัน

VL ลดลงจาก 1,741,016 เป็น 183 copies/ml. (ลดลง 1,740,833)
ค่า CD4   เพิ่มขึ้นจาก 150 เป็น 228 cells/cu.mm.
%CD4  เพิ่มขึ้นจาก 4  เป็น 13%

คุณเจ อายุ 38 ปี HIV Viral Load (VL) ลดลงจาก 3,996,695
เป็น 2,637,861 copies/ml.

หลังใช้นวัตกรรม ByeBye HIV 30 วัน

ผล Lab ก่อนใช้ นวัตกรรม ByeBye HIV
ผล Lab หลังใช้ นวัตกรรม ByeBye HIV 30 วัน

ก่อนใช้ นวัตกรรม ByeBye HIV

ค่า HIV Viral Load (VL) 3,996,695

หลังใช้นวัตกรรม ByeBye HIV 30 วัน

VL ลดลงจาก 3,996,695 เป็น 2,637,861 copies/ml. (ลดลง 1,358,834)
ค่า CD4   เพิ่มขึ้นจาก  40 เป็น  203 cells/cu.mm.
%CD4  เพิ่มขึ้นจาก  9  เป็น 10%

คุณภูมิ อายุ 48 ปี HIV Viral Load (V)L ลดลงจาก 4,444,489 เป็น 60,906copies/ml.

หลังใช้นวัตกรรม ByeBye HIV 30 วัน

ผล Lab ก่อนใช้ นวัตกรรม ByeBye HIV
ผล Lab หลังใช้ นวัตกรรม ByeBye HIV 30 วัน

ก่อนใช้ นวัตกรรม ByeBye HIV

ค่า HIV Viral Load (VL) 4,444,489

หลังใช้นวัตกรรม ByeBye HIV 30 วัน

ค่า VL ลดลงจาก 4,444,489 เป็น 60,906 copies/ml. (ลดลง 4,383,583)
ค่า CD4   จาก 995 เป็น 940 cells/cu.mm.
%CD4  เพิ่มขึ้นจาก  14  เป็น 32%